reklama
5
Redaktor Naczelny tygodnika "Nowiny Nyskie" i jeden z liderów Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, b. burmistrz Nysy, p. Janusz Sanocki, rozesłał następujące oświadczenie:Drodzy Państwo!W czwartek 21 sierpnia 2008 r. rozpocząłem bezterminowy protest głodowy przeciwko bezprawiu, jakich dopuszcza się nyska i opolska prokuratura i policja.W dniu 9 lipca br. redakcja "Nowin Nyskich" została zawiadomiona, że nyscy policjanci usiłują usunąć z mieszkania 92 letniego mieszkańca Nysy, kombatanta II wojny światowej p. Stanisława D
Read More
ubrawskiego. W kwietniu p. Dubrawski sprzedał dom mieszkance Opola. Otrzymał zaliczkę jak twierdzi 2 tys. zł. resztę miał otrzymać za 14 dni. Ponieważ nie otrzymał pieniędzy zwrócił się do Sądu w Nysie o nadanie klauzuli wykonalności do aktu notarialnego - sąd jego wniosek uwzględnił i nakazał nabywczyni wpłacenie brakujących 270 tys. zł.Natomiast Sąd odrzucił wniosek nabywczyni domu o eksmisję p. Dubrawskiego z prostego powodu ponieważ uznał, iż nabywczyni nie wpłaciła całej kwoty.Tak więc p. Dubrawski mieszka w swoim byłym domu całkowicie legalnie.Tymczasem pomimo tego od 7 lipca nachodzili go funkcjonariusze nyskiej policji, w towarzystwie pełnomocnika nowej właścicielki domu próbując zmusić go do opuszczenia mieszkania. W dniu 7 lipca przedstawiciel nowej właścicielki wymienił zamki, zamknął na kłódkę bramę i uwięził w ten sposób 92 letniego człowieka w jego mieszkaniu pozbawiając na 3 dni możliwości otrzymywania obiadów, a także pomocy medycznej. Jedzenie rzucali p. Dubrawskiemu przez balkon sąsiedzi. Jednocześnie w towarzystwie funkcjonariuszy policji przedstawiciel nabywczyni wybił szybę w drzwiach pokoju p. Dubrawskiego, a policjanci weszli do jego pokoju - oczywiście bez nakazu eksmisji czy rewizji.Po 3 dniach uwięzienia, w dniu 9 lipca br. przedstawiciel nabywczyni przy pomocy trojga funkcjonariuszy policji próbowali usunąć 92 letniego człowieka z jego mieszkania wprost na chodnik. Działali wbrew orzeczeniu sądu, który odmówił wydania nakazu eksmisji i oddalił wniosek nabywczyni w dniu 7 lipca. Było to więc działanie całkowicie bezprawne.Na miejsce udali się dziennikarka "Nowin Nyskich" Danuta Wąsowicz-Hołota, obecna była także pełnomocniczka Stanisława Dubrawskiego p. Krystyna Gąsiorek i sąsiadka p. Eugenia Kozub. Stanisław Dubrawski był zamknięty w swoim pokoju wewnątrz domu. Policjanci zdecydowanie odmawiali dziennikarce jak i pełnomocniczce p. Dubrawskiego prawa wejścia do domu. Kiedy przybyli kolejni dziennikarze "Nowin": Janusz Sanocki i Piotr Wojtasik pomimo protestów policjantów dziennikarze oraz pełnomocniczka i sąsiadka weszli do wnętrza domu. Funkcjonariusz policji uderzył drzwiami w nogę Krystynie Gąsiorek, próbował także zamknąć drzwi przed dziennikarzami nieskutecznie. Zażądałem telefonicznie od oficera dyżurnego dowołania funkcjonariuszy jako interweniujących całkowicie bezprawnie, po godzinie utarczek słownych funkcjonariusze zostali odwołani i więcej w domu p. Dubrawskiego się nie pojawili.Za to w odwecie skierowali do prokuratury fałszywe oskarżenie przeciwko dziennikarzom "Nowin Nyskich": Januszowi Sanockiemu i Danucie Wąsowicz. W dniu 31 lipca prokurator Fabijaniak postawił nam zarzuty znieważenia funkcjonariuszy (policjantka uznała za obraźliwą moją uwagę, że nie rozumie zdania złożonego, bo "żeby to zrozumieć to trzeba się było uczyć") napaści na funkcjonariuszy na służbie oraz naruszenia miru domowego.Policjanci, ani prokuratura nie wiedzą, że przebieg zdarzenia został przez nas utrwalony w postaci nagrania na dyktafonie co będzie dobitnym dowodem, że oskarżenia są fałszywe i same w sobie stanowią przestępstwo. Poza tym funkcjonariusze policji znajdowali się w domu p. Dubrawskiego i podejmowali interwencję całkowicie bezprawnie. Bezprawnie także próbowali dziennikarzom "Nowin" oraz pełnomocniczce uniemożliwić dostęp do p. Dubrawskiego złożyliśmy w tej sprawie skargę w Komendzie Wojewódzkiej Policji i do prokuratury, ale została ona zignorowana.Podobnie nie może być mowy o "naruszeniu miru domowego", jako że p. Dubrawski mieszka w swoim mieszkaniu całkowicie legalnie, sąd odrzucił bowiem wniosek nabywczyni o jego eksmisję.Pomimo tego jasnego stanu prawnego nyska prokuratura - kierując się osobistą nienawiścią do gazety, która nie raz krytykowała działanie tej instytucji stawia dziennikarzom "Nowin Nyskich" zarzuty bez uprzedniego zbadania sprawy. Natomiast wbrew oczywistym faktom toleruje bezprawne działania funkcjonariuszy nyskiej policji. Nie jest to pierwsze tego typu działanie nyskiej i opolskiej prokuratury.W zemście za krytykę prokuratura zarządzała już w redakcji "Nowin" całkowicie bezpodstawne rewizje, wszczynano przeciw dziennikarzom bezpodstawne, umarzane potem śledztwa. Kiedy nieznani sprawcy podpalili moje mieszkanie w 2003 r. a moja rodzina i ja cudem uniknęliśmy śmierci, prokuratura wszczęła dochodzenie w "sprawie zniszczenia mienia". Po czym zaniedbując wielu czynności, oczywiście śledztwo umorzyła.W tej sytuacji nie widzę innego wyjścia jak kosztem mojego zdrowia rozpocząć bezterminowy protest głodowy. Pragnę w ten sposób zwrócić uwagę na jawnie bezprawne działania instytucji, które zostały powołane do ochrony prawa i stania na straży sprawiedliwości.Podejmuję głodówkę, bo nie widzę innej możliwości zwrócenia uwagi opinii publicznej na dramatyczne łamanie podstawowych zasad praworządności.Zwracam się do parlamentarzystów o powołanie komisji, która w sposób niezależny zbadałaby sytuację i działanie policji i prokuratury na Opolszczyźnie.Nie może bowiem być tak, że te instytucje działają we własnym interesie, poza wszelką kontrolą społeczną.Nie może być tak, że wykorzystują przyznane uprawnienia przeciwko obywatelom i zamiast instytucji społecznej tworzą sitwę wzajemnie popierających się kolesiów.Taki stan możemy obserwować w naszym regionie i przeciwko niemu właśnie protestuję.Janusz Sanocki

Protest ten poparła Helsińska Fundacja Praw CzłowiekaHelsińska Fundacja Praw Człowieka

Rada Fundacji : Halina Bortnowska- Dąbrowska, Jerzy Ciemniewski, Janusz Grzelak, Marek Antoni Nowicki, Marek Safjan, Stefan Sterczewski.

Zarząd Fundacji:

Prezes: Danuta Przywara

Wiceprezes: Zbigniew Hołda

Sekretarz: Adam Bodnar

Skarbnik: Elżbieta Czyż

Członek Zarządu: Janina A. Kłosowska301/0 2008/ AB/LLSzanowny Pan

nadinspektor Bogdan Klimek

Komendant wojewódzki Policji w Opolu

Ul. Korfantego 2

45-077 OpoleSzanowny Panie Komendancie,W związku z przekazaną Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka informacją o rozpoczęciu przez dziennikarzy Nowin Nyskich w redakcji gazety w Nysie protestu głodowego przeciwko naruszaniu przepisów prawa przez funkcjonariuszy policji w Nysie w sprawie nielegalnie przeprowadzanej eksmisji 92 letniego Stanislawa Dubrawskiego z lokalu, Helsińska Fundacja Prawa Człowieka zwraca się do Pana Komendanta z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i ewentualnie podjęcie odpowiednich działań.Jak wynika z informacji udzielonych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz z przekazów medialnych w tej sprawie, funkcjonariusze policji w Nysie kilkakrotnie próbowali doprowadzić do opróżnienia lokalu zajmowanego przez Stanisława Dubrawskiego, pomimo braku prawomocnego orzeczenia o eksmisji. Co więcej, w ich obecności przedstawiciele nowego właściciela, mieli dokonać uwięzienia w lokalu Stanisława Dubrawskiego na okres trzech dni, a po upływie tego okresu, próbowali usunąć go siłą z lokalu. Należy zważyć, iż Stanisław Dubrawski podczas uwięzienia w lokalu nie miał dostępu do środków żywnościowych oraz leków, co mogło stanowić bezpośrednie zagrożenie jego zdrowia klub życia.Kolejno należy dodać, iż sprawą zainteresowali się dziennikarze Nowin Nyskich, którzy przy jednej z prób przymusowego usunięcia Stanisława Dubrawskiego, zostali oskarżeni przez funkcjonariuszy Policji o znieważenie. Obecnie toczy się przeciwko nim postępowanie karne. Jak wskazują oskarżeni dziennikarze jest to próba szykanowania ich ze względu na podjętą interwencję w tej sprawie i próba odwiedzenia ich od dalszego nagłaśniania przeprowadzanej interwencji z naruszeniem prawa.Helsińska Fundacja Prawa Człowieka pragnie wskazać iż tylko prawomocne orzeczenie sądu o eksmisji zaopatrzone w kaluzulę wykonalności może być podstawą do podjęcia czynności zmierzających do opróżnienia lokalu. Art. 759 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników. Natomiast jak stanowi art. 765 k.p.c. dopiero w razie oporu, komornik może wezwać pomocy organów Policji. Sposób udzielania pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych szczegółowo uregulowany jest w rozporządzeniu. Zgodnie z par. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, Policja udziela pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, jeżeli w toku wykonywania tych czynności komornik natrafi na opór, który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie tych czynności, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi. Wynika z tego wyraźnie, iż opróżnienia z lokalu dokonuje komornik i w sytuacjach nadzwyczajnych może asystować mu Policja. Z analizy powyższych przepisów wynika, że a contrario Policja nie ma kompetencji do przeprowadzania eksmisji w innych sytuacjach, w szczególności bez udziału komornika.Mając powyższe na uwadze oraz z uwagi na okoliczności prowadzenia protestu głodowego przez dziennikarzy Nowin Nyskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwraca się z prośbą o pilne ustosunkowanie się do powyższych informacji oraz ewentualne podjęcie odpowiednich ii szybkich działań. Fundacja nie była w stanie w tak krótkim czasie zweryfikować wszystkich przekazanych jej informacji, jednakże okoliczności uzasadniają w naszej ocenie podjęcie interwencji w przedmiotowej sprawie.Z wyrazami szacunku

Dr Adam Bodnar

Sekretarz Zarządu

W dniu 22 sierpnia 2008 r. do głodówki przyłączyli się: Jan Rusinek Jasienica Dolna, dr Andrzej Sekut Głuchołazy, Jan Kołodrób Polska Nowa Wieś.Protest poparło Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Nadzór Budowlanych.
4
...jest nastrojową rozmową z przyszłością: za pośrednictwem dialogu z przeszłością, jest kreatywnym p o s z u k i w a n i e m niewyrażalnego, a nie ostatecznym jego z n a l e z i e n i e m, ponieważ twórczość, to forma językowej zabawy, słownej gry w nieuchwytne połowy nieuchwytnych miraży, pisanie, to bezustanna loteria, nie kończąca się pogoń za ulotnością przekazu: pisać potrafi byle grafoman; na hektar pisarskich talentów przypada niewielu go wykorzystujących.

Literat nie powinien wstydzić się pisać po ludzku: powinien być sobą, a nie chórzystą - pitolistą, jednym z miliarda wyluz
Read More
owanych facecików w czapce z daszkiem do tyłu.

Sobą, a więc otwartym, wrażliwym na oryginalne mówienie i myślenie.

Powinien mieć prawo do błądzenia w gramatycznym lesie, w którym przyszło mu się pogubić, bo język, to gąszcz niewykorzystywanych możliwości, to nieustanna przygoda w świecie podróży do wyobraźni; powinien rozróżniać gryzipiórkowe, formularzowe, sprawozdawcze i bezduszne, od pisania emocjonalnego, rządzącego się nie sztywną literą praw, ale namiętnościami, pasją, chęcią wyartykułowania tego, co mu w duszy gra, lecz nie tego, co w niej rzęzi.
4
Kto nie ma najwyższego szacunku do rosyjskiej polityki zagranicznej jest głupcem. Jest to zawsze pasjonująca gra i zarazem jedna z najbardziej profesjonalnych i bezwzględnych sztuk, jej strategie projektowane są w wielu wariantach na dziesięciolecia, a imperialne cele są osiągane z żelazną konsekwencją wszystkimi możliwymi środkami.Służba dyplomatyczna jest szczytem marzeń i symbolem najwyższego statusu społecznego w Rosji, a ścieżką do kariery dla najlepszych, są studia w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych (MGiMO). Ale popełnia fatalny błąd ten, któremu
Read More
wydaje się, że polityka zagraniczna Rosji jest domeną dyplomacji. Zdecydowanie nie.Jest to gra totalna, realizowana całą masą i treścią Rosji. Wszelkie wewnętrzne i zagraniczne przedsięwzięcia, są zintegrowane w jedną, wielką politykę imperialną. Od gospodarki, kultury przez wojsko i sport do wieloletnich gier operacyjnych,

Służby dyplomatyczne są tylko jednym z wielu instrumentów, stosowanymi łącznie, w jednej, precyzyjnie koordynowanej orkiestrze polityki Rosji. Spiskowa wizja świata i historii jest faktyczną doktryną Rosji. Tam wszystko jest spiskiem, intrygą, knuciem i prowokacją, jest trwającą przez wieki rozgrywką, w której nic nie jest przypadkiem.Takie są fakty, cała historia Rosji jest świadectwem, że tak właśnie jest.

Doskonałym przykładem jest kariera Nikołaja Riepnina, którego misja w Polsce była planem bezkrwawego opanowania Polski przez Rosję, realizowanego na zlecenie Katarzyny II Wielkiej w latach 1764 1768. Bardzo polecam przeczytanie chociażby tylko artykułu w Wikipedii [link: tutaj]. Gwarantuję intrygujące skojarzenia z najnowszymi wydarzeniami w Polsce. Łuski spadają z oczu: upłynęły dwa i pół stulecia, a w polityce Rosji nic się nie zmieniło. Nawet z takimi detalami jak niemieckie koligacje.Riepnin był w Polsce następcą Hermanna Karla von Keyserlinga, ambasadora Rosji w Warszawie. Sama Katarzyna II była Niemką spod Szczecina i nazywała się Sophie Friederike Auguste zu Anhalt-Zerbst. Cała jej polityka była jednym wielkim przykładem serii strategicznych kombinacji operacyjnych, dziesiątków sposobów użycia spisków, korupcji, jurgieltników i prowokacji politycznych do zniszczenia niepodległości Polski. Jest to ważne doświadczenie historyczne. Ci wszyscy faceci i uczone paniusie, które natrząsają się ze spiskowej wizji historii, dają dowód niebezpiecznej aberracji umysłowej, ignorując to doświadczenie.Innym, bardzo ciekawym przykładem, jest historia Protokołów Mędrców Syjonu, które były oczywistą fałszywką, spreparowaną przez rosyjską tajną policję tylko po to, by przeprowadzić paskudną intrygę polityczną w rosyjskiej polityce wewnętrznej. Chodziło o skłonienie cara Mikołaja II, by zdecydował się na konkretne działania w rosyjskiej polityce wewnętrznej. Żywy i cholernie prawdziwy, bardzo dobrze zbadany przykład obrzydliwej prowokacji politycznej. Zdumienie budzi fakt, że tak skomplikowana intryga została przeprowadzona, z zaangażowaniem moskiewskiej agentury w Paryżu, tylko po to, by skłonić cara do podjęcia decyzji, w sprawie polityki wewnętrznej. Po prostu zwykły lobbing.Warto poczytać, chociażby w Wikipedii. Ubecka fałszywka rosyjskiej tajnej policji z końca XIX stulecia, była później używana wielokrotnie i jest wykorzystywana do dzisiaj w celu prowokowania idiotycznego antysemityzmu. Nie jest wykluczone, że XX wiek, stulecie totalitaryzmów, został jeszcze bardziej zeszpecony antysemityzmem, garściami czerpanym z tych fatalnych protokołów. Hitler podobno kiedyś przyznał Goebbelsowi, że wie o tym, że są one fałszerstwem, ale gdyby ich nie było, to trzeba by je stworzyć, tak bardzo są pożyteczne w nazistowskiej propagandzie.Stosowanie takich środków działania nie jest żadnym nadzwyczajnym wynalazkiem, wystarczy spojrzeć na dorobek Talleyranda, poczytać kultowe dzieło dworskiej polityki: Książę Nicolo Machiavelli. Jeśli komuś do łba nie trafia dorobek Wiliama Shakespeare, po brzegi wypełniony spiskami i podłym knuciem dramatycznych intryg, jeśli do kogoś nie przemawia rzeczywistość doświadczenia historycznego cywilizacji homo sapiens, poczynając od jej samego zarania, musi być ciężko poszkodowany na umyśle, drwiąc ze spiskowej wizji dziejów. Z pewnością żyjący w latach 544-496 p.n.e. Sun-Tzu, autor Sztuki Wojny nie był pierwszym architektem takich metod praktycznego realizowania polityki.Do pełnego zrozumienia historii i rosyjskiej praktyki politycznej konieczne jest jednak przyjęcie do wiadomości jeszcze jednej prawdy, zawartej w historiozofii Feliksa Konecznego. Rosja i Niemcy XXI wieku są czystymi jak łza tworami paru setek lat cywilizacji turańskiej. Nie jest konieczna ani szczypta tradycji komunistycznej, ani nawet pół kieliszeczka zdenazyfikowanej historii III Rzeszy. Wystarczy wspólna Prusko - Rosyjska historia turańskiego związku cywilizacyjnego. Widać tę wspólnotę z podanego wyżej przykładu pani Sophie Friederike Auguste zu Anhalt-Zerbst. Jest to tradycja wywodząca się z azjatyckiego imperium Dżyngiz Chana, stamtąd przyszło toto do Europy.Zwracam więc uwagę na fakt, że atak zbrojny na Gruzję jest wynikiem realizacji imperialnego planu przywracania Rosji jej dawnych stref wpływu, który Rosja zainicjowała prawie równocześnie przeciwko Gruzji i Polsce wprowadzeniem embarga na produkty spożywcze. Zawsze zastanawiałem się, przeciwko któremu z tych dwóch krajów Rosja użyje siły militarnej najpierw.Przeciwko Polsce, czy Gruzji?Atak na Gruzję jest testem.Rosja bada, jak zareagują ludzie Zachodu na powrót imperium zła.Intrygujące jest również stanowisko Niemiec.To jest ważna informacja dla autorów polskiej doktryny obronnej.

____________________________________________________________I jeszcze jedna uwaga na koniec. W rosyjskiej polityce nie ma przypadków. Jeśli ktoś wyobraża sobie, że atak na Gruzję nastąpił z powodu jej próby odzyskania kontroli nad stolicą południowej Osetii, jest w grubym błędzie. Już bardziej prawdopodobne jest, że to gruzińskie działanie zostało starannie przez Rosjan zaplanowane i z rozmysłem sprowokowane.Proponuję cytat z podręcznika:W walce informacyjnej przeciw wszelkim zorganizowanym strukturom, zwłaszcza zaś przeciw państwom, są stosowane następujące metody:

()

5) Rozkładanie u przeciwnika - a zwłaszcza w jego centralnym ośrodku decyzyjnym - mechanizmów umożliwiających samosterowanie. Wchodzi tu w grę demoralizacja, (...) prowokowanie do podejmowania błędnych decyzji (...), dezinformacja, szerzenie indyferentyzmu ideologicznego pod przykrywką apolityczności, rozkładanie poczucia prawnego. Te metody stosowała szeroko carska policja wobec elity opozycyjnej w Rosji, gdy zaś w 1917 r. opozycja ta objęła władzę, wyszło na jaw, w jakim stopniu jest ona zdemoralizowana.

().Zwracam uwagę na następujące trzy elementy:

Jest to cytat z podręcznika, czyli obejmuje zakres wiedzy powszechnie dostępnej.

Opisywane metody stosowane są zwłaszcza przeciwko państwom.

Zacytowany jest punkt piąty, czyli takich metod jest dużo więcej. Zacytowałem akurat ten punkt, ponieważ objawy takiego działania są w Polsce i Unii Europejskiej jaskrawo widoczne.Literatura:[1] Rafał Brzeski Wojna Informacyjna Skrypt[2] Anatolij Golicyn "Nowe kłamstwa w miejsce starych"[3] Józef Kossecki Elementy wojny Informacyjnej [4] Bolszewickie kłamstwo - gdzie przyłożyć dłuto?

[5] Yurii Bezmenov Explains
4
Rację ma FYM gdy pisze o bezpieczniakowej genezie Rosji. Można się nad tym użalać, ale jaka była wtedy realna alternatywa w kraju, który praktycznie doświadczył jedynie jednowładztwa, a o demokracji miał 20 lat temu pojęcie mniej niż blade?Może nam się obecny system w Rosji nie podobać. Ale to jest kraj Rosjan i pozwólmy im samym decydować. Myśmy nie za bardzo cenili głosy z zagranicy mówiące o kaczyźmie, wątpię więc aby Rosjanie z wdzięcznością wysłuchiwali oskarżen o rosyjski bezpieczniacki zamordyzm. Na razie kochają i cenią Putina za przywrócenie tożsamości narodowej utraco
Read More
nej w czasach Jelcyna. Nie ma w tym nic złego.Ludzie dokonują różnych wyborów. Na przykład, Polakom niespełna rok temu zachciało się Tuska. Takie wybory nie musza się wszystkim podobać, ale trzeba je szanować. Twierdzenie, że Rosja zasługuje na lepszą demokrację i z tego powodu kwestionowanie demokratycznego wyboru jest oczywistym zaprzeczeniem idei demokracji i objawem michnikozy choroby niezwykle zaraźliwej.Jeżeli świat nie powinien machać ręką na Czeczenię i zabójstwa dziennikarzy w Rosji, to nie powinien tego również robić w stosunku do Osetti i zabójstwa bankiera, który mia pecha pokłócić się z koleżanką żony ministra spraw wewnętrtznych Gruzji.Stosujmy więc jedną miarę do wszystkich. W przeciwnym razie wychodzimy na hipokrytów, którym się wydaje, że zjedli wszystkie rozumy.W sprawie konfliktu rosyjsko-gruzińskiego wylano już morze atramentu. Martwi postawa sporej grupy ludzi, którzy wydają się kierować jedynie antyrosyjską fobią ignorując kompletnie fakt gruzińskiej prowokacji.Twierdzenie, że coś musi być złe bo jest ruskie, to przykład prymitywizmu myślowego. Wielu blogujących na S24 osób było kilkanaście dni temu słusznie oburzonych gdy domorosły żydowski dziennikarzyna oskarżył Polaków o mordowanie Żydów dla przyjemności i nazywał ich pogardliwie polaczkami (Polacks). Zastanawiające jest, że Ci sami ludzie nazywają Rosjan kacapami lub rosyjskim bydłem, i nie widzą w tym nic złego. Dowód na wybujałe ego, które cały czas szuka kogoś słabszego, gorszego lub biedniejszego by się na nim pastwić i dowartościowywać?Pozdrawiam, tych którzy się ze mną nie zgodzą i tych co przyznają mi rację.Do góry nogami - jacekmichal.salon24.pl
4
Na koniec wakacji i w Braniewie coś się 'dzieje'.

Impreza pt. "BAJ BAJ Wakacje" 30.08.2008 (sobota)http://www.bck.braniewo.iq.pl/obrazki/bajbaj2.jpg

ps. Gdzieś ten tytuł już widziałem. To nie jest autorski tytuł. Ale lepie czerpać od prawdziwych twórców niż pokazywać amatorszczyznę.
5
Pojechałem do Redakcji, w której niegdyś byłem zatrudniony. Już od wejścia dostrzegłem, że nie tyle się rozwinęła, co rozrosła. Dawniej mieściła się tylko na jednym piętrze, a teraz obejmowała cały budynek.

Na dole, jak przystało na porządną firmę, znajdował się sekretariat z korkowymi żaluzjami i pokój Naczelnego, przed którego marsowe oblicze nie można się było dostać inaczej, niż przechodząc przez buduar sekretarki. O tym, czy powód do wizyty jest, czy absolutnie go nie ma, decydowała samodzielnie.

Gdy mnie zauważyła, jej uśmiech wynagrodził mi początkową wzgardę. Wesoły i w z
Read More
asadzie szczery, ośmielił mnie do zamanifestowania swojej sympatii, do podkreślenia szacunku dla uczciwości placówki, którą musiałem pożegnać szybko i z własnej, nie przymuszonej głupoty.

Pomyślałem, że są takie chwile w życiu każdego człowieka, że, niby wymiotne skrupuły, nachodzą go refleksje, żale. I te żale, te skruchy, czy spóźnione pokuty sprawiają, że człowiek chce otrzymać rozgrzeszenie ze świństw, których nie popełnił.

Poczucie winy za zrobienie komuś krzywdy, jest jego przeklętym świadectwem, dokumentem, legitymacyjnym emetykiem, potwierdzeniem faktu, że potrafił zbłądzić z klasą, toteż ani trochę nie czułem się lawirantem spisanym na straty, ale czułem się lawirantem doskonałym, który odzyskał wiarygodność, któremu puszczono w niepamięć to, że miał racjęi.

Z powodzeniem tłumaczyłem sobie, że moja kara już się zakończyła, że mogę wrócić z czystym sercem i pustym kontem, wrócić do pracy, na państwowe łono, do swojej tłumnej izolacji, wrócić z wygnania, z niedostatku, na które to ekscesy skazałem się dobrowolnie, nie szczędząc sobie słów potępienia, gdy, przed kilkuosobowym gronem drani wtajemniczonych w moją aferę, składałem solidną i ugruntowaną samokrytykę (a ludzie z tamtego czasu, nie byli za przebaczaniem) i musiałem zniknąć.

Kiedy wróciłem, stare kąty były kątami całkowicie nowymi, toteż, ze zdwojoną energią, rzuciłem się naprawiać poprzednie pomyłki.

Wyprany i w zupełności odrestaurowany z poprzednich wzruszeń, idąc groźnym korytarzem w kierunku drzwi Naczelnego żywiłem nadzieję, że i on zmienił się w Człowieka.

Uległem jednak złudzeniom, ponieważ w gabinecie zmienił tylko kanapę. Nowa miała baldachim, a w starym miejscu na kosz z podaniami, tkwiła reprezentacyjna kajalnia i stał ergonomiczny klęcznik.

Przepraszał za bałagan i zachęcał, bym ułożył się, jak za starych, niedobrych lat, na dywaniku w poczciwe ciapki.

Nastąpiło ogólne zbratanie, puściły nam nerwy, staliśmy się rozlewni, połączyło nas wzajemne narzekanie, wzajemne podnoszenie na niepewnym duchu.

Tłumaczył się, że musiał mnie wylać, ale że miał wtedy na utrzymaniu liczną rodzinę i przeciekający dach.

Utrzymywał, że i tak ze mnie szczęściarz, ponieważ zachowałem coś w rodzaju twarzy.

Całował mnie głośno i z rozmachem; tak mocno, by nawet w sekretariacie wiedziano o tym, że zostałem przywrócony do wynoszenia śmieci, a w stronę sekretarki krzyknął, by na jednej nodze przyniosła nam kawę i ze dwie lufy.
6
Dzisiaj obchodzimy Dzień Struktury, jak doczytałem się w kalendarzu nietypowych świąt. Nie bardzo mogę pojąć, o co tu chodzi, bo bardziej przemawia do mnie to, że dzisiaj imieniny świętuje Zuzanna.Zastanawiałem się, zaglądając do słownika wyrazów bliskoznacznych, cóż to za struktura może dzisiaj świętować. A w słowniku przeczytałem:

1. struktura: budowa, konstrukcja

2. struktura: system, szyk, układ, uporządkowanieZ pierwszej definicji odrzuciłem, jako kandydata do świętowania, oba synonimy, bo jakże ma obchodzić swoje imieniny taka budowa albo konst
Read More
rukcja.Z drugiej definicji pozostało mi 50% system i uporządkowanie, też jakieś takie bezosobowe są). Pozostał mi szyk, który może zostać stworzony przez ludzi oraz oczywiście układ, jako definicja najszybciej kojarząca mi się z ludźmi, co nie przeszkadza, że możliwe są także układy całkowicie nie spersonifikowane. O układzie personalnym, jako kandydacie (czy może raczej kandydatach?) do miana obchodzącego imieniny, rozpisywał się nie będę. Bo i po co?Jako ciekawostkę podać jednak mogę, że dwa następne dni są okazją do świętowania przez ludzi jak najbardziej, a nie jakieś struktury. A mianowicie: 12 sierpnia przypada Dzień Pracoholików zaś 13 Dzień Leworęcznych.Wszystkich ich pozdrawiam! Składam także życzenia wszystkim Zuzannom!Ĺšródło: http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Kalendarz_%C5%9Bwi%C4%85t_nietypowych
6
Od piątku do niedzieli trwały Dni Fromborka. Czy było to święto udane, nie mnie oceniać, bo byłem w ekipie organizatorów. Ale ja, o czym innym, a mianowicie o zachowaniu niektórych przedstawicieli władzy. Kogo? Burmistrza Górowa Iławieckiego, gościa zaproszonego na imprezę. Tyle ze słowo gość, nawet ujęte w cudzysłów, absolutnie tu, moim zdaniem, nie pasuje.Jerzy Bubeła, bo o nim tu będzie mowa, przyjechał na Dni Fromborka na zaproszenie władz miasta. Nie chciało mi się ustalać dlaczego, ale noclegi miał sobie załatwić we własnym zakresie. Jak, gdy prawie wszystkie miejsca były
Read More
zajęte? Nie jest ważne, choć i to ma jakieś znaczenie dla tej historii, ale ostatecznie trafił do hotelu, gdzie gościom zapewniono także posiłki. Nocował dwie noce. Pierwsza minęła spokojnie, ale drugaMuszę pociągnąć inny wątek. We Fromborku gościła też prawie 40osobowa ekipa z Suchej Beskidzkiej, miasta partnerskiego grodu Kopernika. Ekipa tak liczna, że w jednym miejscu (ze względu na ograniczenie liczby miejsc) nie można było zapewnić im noclegów i posiłków. Dlatego też dwóch kierowców autokaru z Suchej Beskidzkiej trafiło do hotelu, w którym nocował też burmistrz Górowa Iławieckiego, Jerzy Bubeła. Zespołów i gości podczas Dni Fromborka było mnóstwo; jedni przyjechali tylko na jeden dzień, inni na pobyt dwudniowy. Stąd wynikała konieczność przetasowań w miejscach noclegu.Tak też było w hotelu burmistrzowskim, gdzie Jerzy Bubeła, wraz z towarzyszem rezydował w 5osobowym pokoju. Zostali oni uprzedzeni tego nikt nie jest w stanie podważyć o możliwości dokwaterowania. Na sobotnią noc dokwaterowano burmistrzowi dwóch kierowców z Suchej Beskidzkiej. Panowie ci już szykowali się do snu, gdy do pokoju wrócił burmistrz Bubeła; w stanie wskazującym. Orzekła, że nie życzy sobie żeby jakieś menele miały możliwość grzebania mu w rzeczach, wśród których znajdować się miał m.in. jakiś bardzo drogi telefon komórkowy. Kierowcy oponowali, ale burmistrz awanturował się dalej i w końcu jako górale unieśli się honorem oraz opuścili hotel; spali w autokarze. Próba interwencji personelu hotelu skończyła się tym, że ujrzeli drzwi pokoju hotelowego i usłyszeli przekręcany od środka klucz.Wczoraj rozmawiałem z burmistrzem Bubełą. Stwierdził on, że był mocno zaskoczony obecnością w JEGO pokoju obcych osób. Teraz twierdził on też, że nie został uprzedzony o możliwości wspólnych z innymi noclegach. Poinformował nawet, że miał zamówione noclegi w kwaterze prywatnej. Dodał przy tym, że jest mu przykro za zaistniałą sytuację, lecz że to nie jego wina. Gdy zapytałem czy za wyzywanie od meneli też nie ponosi odpowiedzialności, odparł: No, wie pan, nie jestem pewien czy tak mówiłem, poza tym byłem zdenerwowany.Jakoś nie dziwię się, że burmistrz nie pamięta. Dziwi mnie natomiast sposób, w jaki opuszczał pokój hotelowy. Wystawiwszy przez okno bagaże (burmistrz mówił, że blisko na parkingu stał jego samochód, samochód pokój był na parterze) niemal rzucił klucz recepcjonistce i bez słowa wyszedł; nie skorzystał nawet ze śniadania.Na zakończenie mam pytanie (biorąc pod uwagę rezerwację noclegów w kwaterze prywatnej dokonaną przez burmistrza): Dlaczego nie poprosił o rachunek?

Sądziłem, że chyłkiem opuszczając hotel miał on kaca moralnego spowodowanego zachowaniem w stosunku do kierowców albo że musiał opuścić Frombork wcześnie rano. Co do kaca to burmistrz nie pamięta, a co do ewentualnego wyjazdu, to widziano go (ja również) ok. południa w okolicach portu.