reklama
6
Przepisy zezwalają obywatelom naszego kraju na przekazywanie różnego rodzaju skarg dotyczących działań wszelkich instytucji, nie tylko w formie pisemnej, lecz także za pomocą telefaksu, ustnie a nawet z użyciem poczty elektronicznej.Szczegóły dotyczące organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków zawiera Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr 5 z 22.01.2002r. poz. 46). Odnoszą się one m.in. do organów państwowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych. W siedzibie każdej z tych jednostek, w widocznym miejscu, powinna być umieszczona informacja "wskazująca komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski".Z kolei wedle § 5 rozporządzenia "Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu". Niniejszy zapis oznacza, że nie musimy osobiście udawać się do urzędu, żeby poskarżyć się na jego działanie. W najszczęśliwszej sytuacji wydają się być posiadacze komputerów z dostępem do internetu, którzy swoje uwagi mogą przekazać do urzędu pocztą elektroniczną. Tego rodzaju korespondencja, zgodnie z rozporządzeniem, powinna zostać potraktowana na równi z tą przesłaną tradycyjną pocztą. Należy przy tym pamiętać, że skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostaną bez rozpatrzenia.Warto także wiedzieć, że jeśli udajemy się do urzędu ze skargą lub wnioskiem, to wcale nie musimy robić tego w formie pisemnej. Urzędnik ma obowiązek spisać naszą ustną skargę lub wniosek, pod którym składamy swój podpis, a na nasze życzenie powinna nam zostać wydana kopia sporządzonego protokołu.Zainteresowanym podajemy adresy email urzędów na terenie powiatu, na które można przesyłać skargi i wnioski:

Starostwo Powiatowe w Braniewie: starosta(malpa)powiatbraniewo.pl

Urząd Miasta w Braniewie: braniewo(malpa)braniewo.pl

Urząd Gminy w Braniewie: gmina-br(malpa)o2.pl

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku: sekretariat(malpa)frombork.pl

Urząd Gminy w Lelkowie: lelkowo(malpa)go2.pl

Urząd Miasta i Gminy w Pieniężnie: urzad(malpa)pieniezno.pl

Urząd Gminy w Płoskini: ugploskinia(malpa)braniewo.net.pl

Urząd Gminy w Wilczętach: sekretariat(malpa)wilczeta.ug.gov.pl(zamiast (malpa) wstaw @)